Menu
گواهی مهر زمانی و امضای دیجیتال

به طور پیش فرض، مهر زمانی، امضای دیجیتالی است، که شامل تاریخ و زمان می باشند. یک گواهی مهر زمانی معتبر مجاز، نشان می دهد که محتویات هر فایل از داده ها، در آن زمان وجود داشته است و از آن به بعد تغییری نکرده است.

اگر سرویس مهر زمانی پیکربنده شده باشد، در امضای دیجیتال تاریخ  و زمان نمایان خواهد شد، همچنین می توان با گواهی مهر زمانی، اعتبار امضای دیجیتال را در یک زمان مشخص و در یک تاریخ معین، سنجید., و نیز مهر زمانی، سرویس امضای دیجیتال شامل تاریخ و زمان را فراهم می کند،

گواهی مهر زمانی وجود یک داده را در یک زمان خاص اثبات می نماید و نیزامضای یک سند خاص را در زمانی که گواهی امضاکننده معتبر بوده است را، اثبات می کند. بنابراین امکان انکار امضا وجود ندارد و داده ها بعد از ایجاد مهر زمانی قابل تغییر نخوهند بود. 

نظرتان را بگویید