دستورالعمل اجرایی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی خصوصی آزما که در مستند زیر مبتنی بر سند سیاست های گواهی الکترونیکی زیرساخت کلید عمومی کشور در راستای فراهم کردن سرویس های گواهی الکترونیکی در حوزه های مختلف ارائه شده است. این دستورالعمل بر پایه استاندارد X.509 و مطابق با RFC3647 تنظیم شده است.

مرکز میانی آزما به عنوان یک مرکز میانی خصوصی وظیفه صدور گواهی الکترونیکی را بر اساس سند سیاست های گواهی الکترونیکی، بر عهده دارد.
سند دستورالعمل اجرایی مرکز صدورگواهی الکترونیکی میانی خصوصی آزما به تشریح دستورالعمل ها و روشهای اجرایی برای صدور، نگه داری و استفاده از گواهی های صادر شده توسط این مرکز بر اساس سند
سیاست های گواهی الکترونیکی زیرساخت کلید عمومی کشور می پردازد.

مرکز میانی آزما بر اساس استاندارد ها و قابلیت های یک مرکز میانی خصوصی، به عنوان مرکز صدور گواهی الکترونیکی ایفای نقش می نماید. در سند زیر، دستورالعمل های اجرایی لازم جهت صدور، تمدید، تجدید و ابطال گواهی، مسئولیت ها، روال ها، کنترل ها، انتشار و وظایف مخزن آن را بیان نموده و در ادامه به شناسایی و احراز هویت پرداخته شده است.