• شامل حسابداری مالی – خزانه داری (دریافت و پرداخت چک و وجوه نقد) – کالا و انبارداری – خرید و فروش
 • طبقه بندی حسابها در هفت سطح بصورت منعطف (تعداد ارقام هر سطح دلبخواه است و ممکن است از حسابی به حساب دیگر فرق کند)
 • گروهبندی کالاها، خریداران و فروشندگان (تفصیلی های شناور) در هفت سطح منعطف
 • تمام گزارشات معمول حسابداری – انبارداری – دفتر چک و نقد بعلاوه آمارها و نمودارهای متنوع
 • صدور رسید و حواله انبار (خرید – فروش – برگشت از خرید یا فروش – اصلاحی – انتقال بین انبارها – متفرقه – اول دوره – امانی و برگشت آن)
 • صدور حواله مصرف و رسید تولید برای پشتیبانی ساده از شرکتهای تولیدی (بدون فرمول ساخت)
 • قیمت گذاری انبار به روشهای میانگین ، LIFO و FIFO
 • تولید سند حسابداری بصورت خودکار
 • امکان برگرداندن رسید و حواله ثبت شده انبار بحالت موقت بمنظور تصحیح و سپس ثبت مجدد آنها
 • امکان تصحیح فاکتورثبت شده بصورت هوشمند با اعمال تاثیرات آن بر فاکتورهای مرتبط بعدی
 • ایجاد تعداد نامحدود دفاتر مالی در یک سال و سالهای مختلف
 • امکان تبدیل اطلاعات نسخه های فدیمی بیلان (نسخه ۴ که از موتور پارادوکس استفاده میکرد) به فرمت جدید

نظرتان را بگویید